Tài nguyên dạy học

Liên kết các Website

 • (XEM ẢNH TẠI ĐÂY)
  (ĐỖ VĂN SÁNG)

THƯ VIỆN VIOLET

violet.jpg
tlviolet.jpg
baigiang.jpg
giaoan.jpg
dethi.jpg
“lophoc.jpg
“daotao.jpg

BÁO THỂ THAO

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA ĐỖ VĂN SÁNG GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ- ĐAI LÃNH- ĐẠI LỘC- QUẢNG NAM. RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

  Anh 7 1t lần3a 2012-2013 (tham khảo)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:54' 03-03-2013
  Dung lượng: 20.9 KB
  Số lượt tải: 623
  Số lượt thích: 0 người
  HONG SON SECONDARY SCHOOL
  Full name: …………………………………..
  Class: 7…….…
  THE 45 – MINUTE TEST
  SCHOOL YEAR: 2012 –2013
  SUBJECT: ENGLISH 7
  CODE: KT4531213A
  Marks


  
  Teacher’s remark


  
  
  
  
  A. Multiple choice (2,5ms) Choose and circle the best word or phrase.
  ( Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất ) ( 2,5 điểm)
  Last year, my aunt ................... me a new dress. a. buys b. is buying c. buyed d. bought.
  What do you think ................... Nha Trang? a. to b. for c. of d. at
  You shouldn’t eat too much sweet things ................... it’s not good for your teeth. a. because b. because of c. so d. why
  I have a toothache so I’m going to the ................... a. nurse b. doctor c. dentist d. teacher.
  I am always nervous before the test. (Find a synonymous word)(đồng nghĩa) a. worried b. pleased c. serious d. glad.
  Were you ever ................... from school last semester? – Yes, I was. a. late b. absent c. early d. lost.
  What was wrong ................... you? a. to b. with c. about d. on
  What’s your surname? It’s Nguyen. (Find a synonymous word)(đồng nghĩa) a. middle name b. full name c. family name d. forename.
  Odd one out. a. shark b. noodle c. dolphin d. turtle.
  Your hair …………. different today, Hoa. a. look b. looks c. looked d. looking


  HONG SON SECONDARY SCHOOL
  Full name: …………………………………..
  Class: 7…….…
  THE 45 – MINUTE TEST
  SCHOOL YEAR: 2012 –2013
  SUBJECT: ENGLISH 7
  CODE: KT4531213A
  Marks


  
  Teacher’s remark


  
  
  
  B . LISTENING: Listen. Fill in the blanks with the missing words you hear. (1m).

  Dr, Lai is a (1).............. at Quang Trung school. She looks after all the students’ teeth. Dr, Lai’s office is clean and so is her (2)............... She always (3).............. her hands after each child leaves. Many children are scared when they come to see Dr, Lai, but she is a kind woman. She explains what will happen so they are not afraid. Dr. Lai gives the children advice. She tells them how to look after their teeth. She (4).............. them to clean their teeth regularly and eat sensibly.
  C. LANGUAGE FOCUS
  I. Find and circle a mistake. (0,5m) (Tìm và khoanh tròn 1 lỗi sai) (0,5đ)
  Do you scared of seeing the dentist?
  A B C D
  Every day, I get up early on take morning exercises.
  A B C D
  II. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others.
  ( Chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác các từ còn lại.) (0,5m)
  A. aquarium B. cap C. crab D. cavity
  A. decided B. collected C. wanted D. asked
  III. Supply the correct form of words in the blank. (0,5m)
  ( Cung cấp những dạng đúng của các từ trong ngoặc) (0,5đ)
  Minh looks ……………… because he has a bad toothache. (happy)
  Clean teeth are ……………….. teeth. (health)
  D. READING. (2,5ms)
  I. Read the stage carefully. Check True ( T) or False ( F) statements.(1m)
  The students of Nguyen Du school are having a medical check up today. First, they fill in their medical records and give them to a nurse. Next, the nurse takes their temperature, measures their height, and weighs them. Finally, she tells them to go back to the waiting room. Now they are waiting to see the doctor.
  * Check True or False ? (1 m)
  Yesterday, the students of Nguyen Du school had medical check-up
  They don’t fill in their medical records.
  The nurse takes the students’ temperature.
  The students are waiting the doctor at the waiting room.
  II. Read the stage carefully. Then answer the
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Phần mềm tiện ích