Tài nguyên dạy học

Liên kết các Website

 • (XEM ẢNH TẠI ĐÂY)
  (ĐỖ VĂN SÁNG)

THƯ VIỆN VIOLET

violet.jpg
tlviolet.jpg
baigiang.jpg
giaoan.jpg
dethi.jpg
“lophoc.jpg
“daotao.jpg

BÁO THỂ THAO

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA ĐỖ VĂN SÁNG GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ- ĐAI LÃNH- ĐẠI LỘC- QUẢNG NAM. RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

  Boi duong Doan vien

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Đỗ Văn Sáng (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:10' 02-07-2009
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  Đoàn T N C S Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng, tháng, năm nào ? Do ai sáng lập ?
   Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 26/03/1931. Laø toå chöùc chính trò – xaõ hoäi cuûa Thanh nieân Vieät Nam, do Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam vaø Chuû tòch Hoà Chí Minh saùng laäp, laõnh ñaïo vaø reøn luyeän
  Huy hiệu Đoàn có ý nghĩa như thế nào ?
   Bieåu thò söùc maïnh, yù chí cuûa thanh nieân Vieät Nam, tính xung kích cuûa tuoåi treû trong coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác
  Mục đích, lý tưởng của Đoàn T N CS Hồ Chí Minh
   Ñoaøn bao goàm nhöõng thaønh vieân tieân tieán, töï nguyeän phaán ñaáu vì söï nghieäp xaây döïng nöôùc Vieät Nam ñoäc laäp, daân chuû, giaøu maïnh coâng baèng vaø vaên minh theo con ñöôøng XHCN vaø tö töôûng Hoà Chí Minh; vì cuoäc soáng vaên minh vaø haïnh phuùc cuûa tuoåi treû.
  Tính chất của Đoàn thanh niên
   Ñoaøn laø moät toå chöùc thanh nieân coäng saûn mang tính tieân tieán cuûa giai caáp coâng nhaân vaø tính quaàn chuùng roäng raõi cuûa thanh nieân Vieät Nam thoâng qua vieäc môû roäng caùc hoaït ñoäng coù tính chaát xaõ hoäi; moãi ñoaøn vieân vaø toå chöùc cô sôû ñoaøn theå hieän tính tieân tieán, vai troø noøng coát cuûa mình trong phong traøo TN vaø caùc hoäi cuûa TN.
  Chức năng của Đoàn thanh niên
   1. Đoàn là Đội dự bị tin cậy của Đảng: Thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ
  Chức năng của Đoàn thanh niên
  2.  Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên: tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.
  Chức năng của Đoàn thanh niên
  3.  Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lời hợp pháp của tuổi trẻ: Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.
  Nhiệm vụ của người đoàn viên
  1. Luoân phaán ñaáu vì lyù töôûng xaõ hoäi chuû nghóa. Chaáp haønh nghieâm chænh Ñieàu leä Ñoaøn vaø caùc Nghò quyeát cuûa Ñoaøn, chaêm lo xaây döïng toå chöùc Ñoaøn.
  Nhiệm vụ của người đoàn viên
  2. Göông maãu chaáp haønh vaø vaän ñoäng thanh nieân thöïc hieän ñöôøng loái, chuû tröông cuûa Ñaûng, chính saùch vaø phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc. Tham gia xaây döïng Ñaûng, baûo veä Ñaûng vaø chính quyeàn.
  Nhiệm vụ của người đoàn viên
  3. Lieân heä maät thieát vôùi thanh nieân, tích cöïc xaây döïng Hoäi LHTN Vieät Nam, Hoäi SV Vieät Nam vaø Ñoäi Thieáu nieân Tieàn phong Hoà Chí Minh; giuùp ñôõ thanh nieân vaø ñoäi vieân trôû thaønh ñoaøn vieân.
  Quyền của người đoàn viên
  1. Ñöôïc yeâu caàu toå chöùc Ñoaøn ñaïi dieän, baûo veä quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa mình, ñöôïc giuùp ñôõ vaø taïo ñieàu kieän veà moïi maët ñeå phaán ñaáu tröôûng thaønh.
  2. Ñöôïc öùng cöû, ñeà cöû vaø baàu cöû cô quan laõnh ñaïo caùc caáp cuûa Ñoaøn.
  3. Ñöôïc thoâng tin, thaûo luaän, chaát vaán, pheâ bình, bieåu quyeát, ñeà nghò vaø baûo löu yù kieán cuûa mình veà caùc coâng vieäc cuûa Ñoaøn

  Bài ca chính thức của Đoàn
  THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC
  Nhạc và lời: HOÀNG HOÀ
  - Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên. Giơ nắm tay thề gìn giữ hoà bình, độc lập, tự do. Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước. Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên thanh niên chớ ngại ngần chi. Đi lên thanh niên làm theo lời Bác: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên.

   
  Gửi ý kiến

  Phần mềm tiện ích